Veden laatu

Talousveden laatua määrittää sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadulle. Siinä on asetettu direktiivin mukaiset sitovat terveydelliset laatuvaatimukset ja talousveden käyttökelpoisuutta kuvaavat laatusuositukset.

Talousvesiasetus 1352/15

Käytettävän pohjaveden happamuusarvo (pH) on ollut raakavesilähteellä 6,9 – 7,2 ja käsitellyn veden pH on pyritty pitämään arvossa 7,5. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on 6,5 – 9,5.

Veden kokonaiskovuus on ollut tasaisesti 0,14 – 0,18 mmol/l, eli vesi on erittäin pehmeää.

Rauta- ja mangaaniarvot ovat alittaneet Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen suositusarvot enimmäispitoisuuksiltaan.

Talousveden testausselosteet (pdf)

Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry testaa toimittamamme veden laadun velvoitetarkkailuohjelman mukaan.

Testausseloste, raakavesi 25.2.2021

Testausseloste, verkostovesi 25.2.2021