Veden laatu

Talousveden laatua määrittää sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadulle. Siinä on asetettu direktiivin mukaiset sitovat terveydelliset laatuvaatimukset ja talousveden käyttökelpoisuutta kuvaavat laatusuositukset.

Talousvesiasetus 1352/15

Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen laitoksen riskiarvioinnin 24.6.2020. Riskienhallinta on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Käytettävän pohjaveden happamuusarvo (pH) on ollut raakavesilähteellä 6,9 – 7,2 ja käsitellyn veden pH:n tavoitearvo on 7,5. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on 6,5 – 9,5.

Veden kokonaiskovuus on ollut tasaisesti 0,14 – 0,18 mmol/l, eli vesi on erittäin pehmeää.

Rauta- ja mangaaniarvot ovat alittaneet Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen suositusarvot enimmäispitoisuuksiltaan.

Talousveden testausselosteet (pdf-muodossa)

Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry testaa toimittamamme veden laadun velvoitetarkkailuohjelman mukaan.

Testausseloste, verkostovesi 25.2.2021

Testausseloste, verkostovesi 7.4.2021

Testausseloste, verkostovesi 9.4.2021

Testausseloste, verkostovesi 22.6.2021

Testausseloste, lähtevä vesi 1.7.2021

Testausseloste, lähtevä vesi ja verkostovesi 1.7.2021

Testausseloste, verkostovesi 6.8.2021