Toimintakertomusraportti

Yleistä

Yhtiön tehtävänä on huolehtia vesihuoltopalveluista toiminta-alueellaan Ikaalisissa. Yhtiön tarkoituksena on toimia yleishyödyllisellä pohjalla siten, että yhtiö lisää alueen asujaimiston viihtyvyyttä ja hyvinvointia, edesauttaa elinkeinojen kehittymistä sekä edistää pohjavesien ja ympäristönsuojelua. Vuosi 2020 oli yhtiön 60. toimintavuosi.

Yhtiöllä on kaksi vedenottamoa, joiden yhteenlaskettu sallittu vedenottomäärä on 4.300 m3/vrk. Vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesimäärä on ollut 564.715 m3/a, keskimäärin noin 1.550 m3/vrk. Vettä on toimitettu Ikaalisten kantakaupungin lisäksi Röyhiön ja Lahdenpohjan vesiosuuskunnille sekä Sastamalaan. Käytössä on yksi vesitorni Ikaalisten keskustassa. Vesijohtoverkostoa on noin 115 km, josta muoviputkea on noin 99 % ja metalliputkistoa 1 %. Jätevedenpuhdistamoita on kolme: Keskuspuhdistamo, Tevaniemen puhdistamo ja Luhalahden puhdistamo. Käsitellyn jäteveden määrä on ollut 405.329 m3, keskimäärin noin 1.100 m3/vrk. Kuivattua yhdyskuntajätevesilietettä on kuljetettu 820 m3 käsiteltäväksi Hämeen Hyötymateriaalit Oy:lle. Jätevesiviemäriverkostoa on noin 90 km, josta muovia on noin 98 % ja betonia noin 2 %.

Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.

Tulos

Toimintavuoden liikevaihto oli 1.293.142,18 €, joka kasvoi edellisvuoteen verrattuna 34.747,69 €. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 289.871,62 €. Yhtiön kirjanpidollinen tulos oli 12.716,24 €.

Veden ja jäteveden yhteenlasketuksi arvonlisäverolliseksi käyttömaksuksi vuodelle 2020 muodostui 4,35 €/m3 (4,08 €/m3). Omalla toiminta-alueella vettä laskutettiin 279.100 m3 (296.531 m3) ja jätevettä 251.621 m3 (268.215 m3). Vedenkulutukseen perustuvien käyttömaksujen osuus oli 72,2 % (73,4 %) liikevaihdosta ja vastaavasti perusmaksujen osuus oli 14,4 % (13,4 %) liikevaihdosta.

Henkilöstö

Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä oli toimintavuoden päättyessä viisi henkilöä. Yhtiön organisaatio on muodostunut toimitusjohtajan lisäksi neljästä vesihuollon työntekijästä.

Yhtiön maanrakennus-, sähkö- automaatio- ja taloushallinnon palvelut tuotettiin ostopalveluna.

Toiminta

Toiminnan alkuvuotta leimasi vesivuodonetsintä Kilvakkalassa. Vuotokohta löytyi keväällä tonttivesijohdosta. Vuotaneen veden määrä oli noin 20 % kaikesta tuotetusta vedestä.

Läykkäläntiellä yhtiö saneerasi ja rakensi uutta runkovesijohtoa Ikaalisten kaupungin katusaneerauksen ja kevyenliikenteenväylän rakentamisen yhteydessä.

Korjattuja putkirikkoja oli runkojohdoissa 4 kpl ja tonttijohdoissa 2 kpl. Talousveden laatu täytti sille asetetut laatuvaatimukset koko vuoden ajan kaikissa verkostosta otetuissa valvontaviranomaisnäytteissä.

Jätevettä käsiteltiin jätevedenpuhdistamoilla yhteensä 405.329 m3 (385.731 m3). Laskuttamattoman veden osuus jätevedenpuhdistamoilla käsitellyistä vesistä oli 37,9 % (30,5 %), joten lumen sulamis- ja sadevesien osuus oli suuri jätevedenpuhdistamoille saapuvasta virtaamasta. Suhdelukuun vaikuttavat vuosittaiset sadannat, mutta luku kertoo jätevesiverkoston suuresta saneeraustarpeesta.

Toimintavuonna aloitettiin etäluettavien LoRa-vesimittarien pilotointi.

Investoinnit

Yhtiön suurimmat investointikohteet vuonna 2020 olivat Kyrösjärven vesistöalituksen rakentaminen ja Läykkäläntien vesijohdon saneeraus.

Kyrösjärven vesistöalituksena uudisrakennettiin 1.000 m vesijohtoa. Läykkäläntiellä vesijohtoa uudisrakennettiin 564 m ja vanhaa vesijohtoa poistettiin käytöstä 272 m.