Toimintakertomusraportti 2021

Yleistä

Yhtiön tehtävänä on huolehtia vesihuoltopalveluista toiminta-alueellaan Ikaalisissa. Yhtiön tarkoituksena on toimia yleishyödyllisellä pohjalla siten, että yhtiö lisää alueen asujaimiston viihtyvyyttä ja hyvinvointia, edesauttaa elinkeinojen kehittymistä sekä edistää pohjavesien ja ympäristönsuojelua. Vuosi 2021 oli yhtiön 61. toimintavuosi.

Yhtiöllä on kaksi vedenottamoa, joiden yhteenlaskettu sallittu vedenottomäärä on 4.300 m3/vrk. Vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesimäärä on ollut 578.154 m3/a (564.715 m3/a), keskimäärin noin 1.583 m3/vrk. Vettä on toimitettu Ikaalisten kantakaupungin lisäksi Röyhiön ja Lahdenpohjan vesiosuuskunnille, Sastamalan Vesi liikelaitokselle sekä Kyröskosken Vesihuolto Oy:lle. Käytössä on yksi vesitorni Ikaalisten keskustassa. Vesijohtoverkostoa on noin 116 km, josta muoviputkea on noin 99 % ja metalliputkistoa 1 %. Jätevedenpuhdistamoita on kolme: Keskuspuhdistamo, Tevaniemen puhdistamo ja Luhalahden puhdistamo. Käsitellyn jäteveden määrä on ollut 367.299 (405.593 m3), keskimäärin noin 1.006 m3/vrk. Jätevesiviemäriverkostoa on noin 90 km, josta muovia on noin 98 % ja betonia noin 2 %.

Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.

Tulos

Toimintavuoden liikevaihto oli 1.496.769,61 ‚ā¨ (1.293.142,18 ‚ā¨), joka kasvoi edellisvuoteen verrattuna 200.726,24 ‚ā¨. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 287.619,79 ‚ā¨ (289.871,62 ‚ā¨). Yhti√∂n kirjanpidollinen tulos oli 167.695,44 ‚ā¨ (12.716,24 ‚ā¨).

Veden ja j√§teveden yhteenlasketuksi arvonlis√§verolliseksi k√§ytt√∂maksuksi vuodelle 2021 muodostui 4,65 ‚ā¨/m3 (4,35 ‚ā¨/m3). Vedenkulutukseen perustuvien k√§ytt√∂maksujen osuus oli 70,4 % (72,2 %) liikevaihdosta ja vastaavasti perusmaksujen osuus oli 13,0 % (14,4 %) liikevaihdosta.

Henkilöstö

Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä oli toimintavuoden päättyessä viisi henkilöä. Yhtiön organisaatio on muodostunut toimitusjohtajan lisäksi neljästä vesihuollon työntekijästä.

Yhtiön maanrakennus-, sähkö- automaatio- ja taloushallinnon palvelut tuotettiin ostopalveluna.

Toiminta

Toimintavuonna omalla toiminta-alueella vettä laskutettiin 286.477 m3 (279.100 m3) ja jätevettä 261.631 m3 (251.621 m3).

Korjattuja putkirikkoja on ollut runkojohdoissa 4 kpl ja tonttijohdoissa 1 kpl. Tonttijohdon kautta vuotaneen veden määrä on ollut arviolta 7 % kaikesta tuotetusta vedestä heinä-lokakuussa. Laskuttamattoman veden osuus oli 20,0 % (23,8 %). Talousveden laatu täytti sille asetetut laatuvaatimukset koko vuoden ajan kaikissa verkostosta otetuissa valvontaviranomaisnäytteissä.

J√§tevett√§ k√§siteltiin j√§tevedenpuhdistamoilla yhteens√§ 367.299 m3 (405.593 m3). Laskuttamattoman veden osuus j√§tevedenpuhdistamoilla k√§sitellyist√§ vesist√§ oli 29,8 % (38,0 %), joten lumen sulamis- ja sadevesien osuus oli suuri j√§tevedenpuhdistamoille saapuvasta virtaamasta. Suhdelukuun vaikuttavat vuosittaiset sadannat, mutta luku kertoo j√§tevesiverkoston suuresta saneeraustarpeesta.

Keskuspuhdistamolle on tuotu käsiteltäväksi sakokaivolietettä 959 m3 ja umpikaivolietettä 1974 m3. Kuivattua yhdyskuntajätevesilietettä on poiskuljetettu 834 m3 (820 m3) käsiteltäväksi Hämeen Hyötymateriaalit Oy:lle.

Teiharjun Asentajankadulla yhtiö rakensi uutta vesi- ja jätevesijohtoa Ikaalisten kaupungin suorittaman kadunrakentamisen yhteydessä. Yhtiö uudisti runkovesijohtoa tarvittavilta osin ELY-keskuksen hankkeiden yhteydessä; kiertoliittymän rakentaminen maantielle 2595 sekä kevyenliikenteenväylän rakentaminen maantien ja Rinteenmutkatien risteykseen.

Toimintavuonna aloitettiin etäluettavien LoRaWAN-teknologiaan perustuvien IoT-vesimittarien asennukset.

Investoinnit

Yhtiön suurimmat investointikohteet vuonna 2021 ovat olleet Asentajankadun vesihuollon rakentaminen ja jätevedenpumppaamoiden kaukovalvonta-automaation uusiminen.

Asentajankadulla vesihuoltoa uudisrakennettiin 440 m. Palinperäntiellä vesihuoltoa rakennettiin 80 m. Vesijohtoa uusittiin Vanha Tampereentien ja maantien 2595 kiertoliittymässä 100 m sekä Rinteenmutkatien kevyenliikenteenväylän rakentamisen yhteydessä 80 m. Haja-alueella rakennettiin vesijohtoa 390 m.

Toimintavuonna aloitettiin jätevedenpumppaamoiden paikallis- ja kaukovalvonta-automaation saneeraus.

Tunnusluvut

Vesihuoltolaitosten tunnusluvut ‚Üí