Toimintakertomusraportti 2023

Yleistä

Yhtiön tehtävänä on huolehtia vesihuoltopalveluista toiminta-alueellaan Ikaalisissa. Yhtiön tarkoituksena on toimia yleishyödyllisellä pohjalla siten, että yhtiö lisää alueen asujaimiston viihtyvyyttä ja hyvinvointia, edesauttaa elinkeinojen kehittymistä sekä edistää pohjavesien ja ympäristönsuojelua. Vuosi 2023 on ollut yhtiön 63. toimintavuosi.

Yhtiöllä on kaksi vedenottamoa, joiden yhteenlaskettu sallittu vedenottomäärä on 4.300 m3/vrk. Vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesimäärä on ollut 643.815 m3/a (655.092 m3/a), keskimäärin noin 1.764 m3/vrk (1.714 m3/vrk). Vettä on toimitettu Ikaalisten kantakaupungin lisäksi Röyhiön ja Lahdenpohjan vesiosuuskunnille, Sastamalan Vesi liikelaitokselle sekä Kyröskosken Vesihuolto Oy:lle. Käytössä on yksi vesitorni Ikaalisten keskustassa. Vesijohtoverkostoa on noin 119 km, josta muoviputkea on noin 99 % ja metalliputkistoa 1 %. Jätevedenpuhdistamoita on kolme: keskuspuhdistamo, Luhalahden puhdistamo ja Tevaniemen puhdistamo. Käsitellyn jäteveden määrä keskuspuhdistamolla on ollut 390.837 m3/a (378.459 m3/a), keskimäärin noin 1.071 m3/vrk (1.037 m3/vrk). Jätevesiviemäriverkostoa on noin 92 km, josta muovia on noin 98 % ja betonia noin 2 %.

Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.

Tulos

Toimintavuoden liikevaihto oli 1.623.378,40 € (1.492.670,47 €), mikä nousi edellisvuoteen verrattuna 130.707,93 €. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 323.865,81 € (285.982,31 €). Yhtiön kirjanpidollinen tulos oli 144.374,39 € (60.825,71 €).

Veden ja jäteveden yhteenlasketuksi arvonlisäverolliseksi käyttömaksuksi vuodelle 2023 muodostui 4,65 €/m3 (4,65 €/m3). Vedenkulutukseen perustuvien käyttömaksujen osuus omalta toiminta-alueelta oli 65,9 % (71,1 %) liikevaihdosta ja vastaavasti perusmaksujen osuus oli 20,8 % (13,3 %) liikevaihdosta. Toimintavuonna yhtiö on korottanut vesihuollon perusmaksuja.

Henkilöstö

Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä oli toimintavuoden päättyessä viisi henkilöä. Yhtiön organisaatio on muodostunut toimitusjohtajan lisäksi neljästä vesihuollon työntekijästä.

Yhtiön maanrakennus-, sähkö-, automaatio- sekä asiakaspalvelun ja taloushallinnon palvelut tuotettiin ostopalveluna. S2B Energia Oy (2704471-6) hoitaa yhtiön asiakkuuksia ja vesilaskutukseen liittyviä tehtäviä. Visma Financial Solutions Oy (0922741-2) edustaa yhtiötä perintämenettelyssä, mikä koskee yhtiön vesilaskutusta. Gallant Oy (0153648-0) hoitaa yhtiön taloushallintoa.

Toiminta

Toimintavuonna omalla toiminta-alueella laskutettiin talousvettä 347.254 m3 (287.780 m3) ja jätevettä 261.350 m3 (263.651 m3).

Odottamattomia putkirikkoja on korjattu runkojohdoissa 2 kpl. Toiminnan loppuvuotta leimasi vesivuodon etsintä keskusta-alueella, mutta vuotokohtaa ei pystytty paikallistamaan. Laskuttamattoman veden osuus on ollut 19,8 % (30,6 %). Talousveden laatu täytti sille asetetut laatuvaatimukset koko vuoden ajan kaikissa verkostosta otetuissa valvontaviranomaisnäytteissä.

Jätevettä käsiteltiin jätevedenpuhdistamoilla yhteensä 405.594 m3 (390.383 m3). Laskuttamattoman veden osuus jätevedenpuhdistamoilla käsitellyistä vesistä oli 35,7 % (32,4 %). Keskuspuhdistamolle on tuotu käsiteltäväksi sakokaivolietettä 1.057 m3 (886 m3) ja umpikaivolietettä 2.211 m3 (2.188 m3). Kuivattua yhdyskuntajätevesilietettä on poiskuljetettu 1.011 m3 (952 m3) käsiteltäväksi Hämeen Hyötymateriaalit Oy:lle (1928467-2).

Investoinnit

Yhtiön suurimmat investointikohteet vuonna 2023 ovat olleet keskustan vesitornin peruskorjaus sekä vesihuollon II-vaiheen rakentaminen Teikankaan teollisuusalueen laajennusalueelle.

Vesitornin peruskorjaushanke on pysynyt suunnitellussa aikataulussa 90 %:sti. Toteutusaikataulu pitkittyi lisä- ja muutostöistä sekä betonilattioiden pinnoitukset jäivät tehtäväksi keväälle 2024 aikaisen talventulon vuoksi. Urakan päävaiheet ovat olleet vesisäiliön kosteuseristyspinnoitus, vesikaton uusinta ja lasituksen asennus näköalatasanteen suojaverkon tilalle.

Teikankaan teollisuusalueen asemakaavan laajennusalueelle on rakennettu uutta vesi- ja viemäriverkostoa 300 m. Myllymäenkadulla on saneerattu kadun runkovesijohtoliitoksia 210 m, minkä yhteydessä on rakennettu uutta vesijohtoa 80 m Moisionrinteelle. Lisäksi Kirkkokadulla on saneerattu betoniviemäriä 228 m pätkäsujutuksella ja Palinperäntiellä on rakennettu vesi- ja viemärijohtoa varauksena 147 m vesihuollon toiminta-alueen mahdollista laajentumista varten.

Tunnusluvut

Vesihuoltolaitosten tunnusluvut