Veden laatu

Talousveden laatua määrittää sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadulle. Siinä on asetettu direktiivin mukaiset sitovat terveydelliset laatuvaatimukset ja talousveden käyttökelpoisuutta kuvaavat laatusuositukset.

Talousvesiasetus 1352/15

Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen laitoksen riskiarvioinnin 24.6.2020. Riskienhallinta on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.

Käytettävän pohjaveden happamuusarvo (pH) on ollut raakavesilähteellä 6,9 – 7,2 ja käsitellyn veden pH:n tavoitearvo on 7,5. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on 6,5 – 9,5.

Veden kokonaiskovuus on ollut tasaisesti 0,14 – 0,18 mmol/l, eli vesi on erittäin pehmeää.

Rauta- ja mangaaniarvot ovat alittaneet Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen suositusarvot enimmäispitoisuuksiltaan.

Talousveden testausselosteet (pdf-muodossa)

Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry testaa toimittamamme veden laadun velvoitetarkkailuohjelman mukaan.

Testausseloste, verkostovesi 25.2.2021 →

Testausseloste, verkostovesi 7.4.2021

Testausseloste, verkostovesi 9.4.2021 →

Testausseloste, verkostovesi 22.6.2021 →

Testausseloste, lähtevä vesi 1.7.2021 →

Testausseloste, lähtevä vesi ja verkostovesi 1.7.2021 →

Testausseloste, verkostovesi 6.8.2021 →