Kiinteistön vesihuoltovastuu

Kiinteistön ja vesilaitoksen vastuuraja on vesijohtoverkon osalta runkovesijohdossa. Jäte- ja hulevesiviemärin osalta vastuuraja on runkolinjan liitoskaivossa. Tonttijohdot kuuluvat kiinteistön vastuulle.

Hulevedet on eroteltava tontilla jätevesistä, eikä hulevesiä saa johtaa jätevesiviemäriin.

Lait ja asetukset

Vesihuoltolaki löytyy Finlexin verkkosivuilta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171047

D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma

Määräykset ja ohjeet 2007