Liittyminen

1. Pyydä liitoskohtalausunto

Tilaa liitoskohtalausunto Ikaalisten Vesi Oy:ltä sähköpostitse [email protected] tai täytä liitoskohtalausuntolomake.

Lausuntoa varten tarvitaan tiedot kiinteistön omistajasta/rakentajasta, kiinteistön osoite, sekä liitoskohtalausunnon toimitusosoite (sähköpostiosoite tai asiakaspalvelupisteemme).

Lausunnosta selviää liittymismahdollisuus vesijohtoon, jätevesiviemäriin, liittämiskohdat, liittymis- ja padotuskorkeudet sekä vesijohtopaine.

Liitoskohtalausunto toimitetaan noin viikon kuluttua lausunnon tilauksesta.

 2. Tee liittymishakemus

Liittymän saamiseksi tulee asiakkaan toimittaa laitokselle kirjallinen liittymähakemus asianmukaisesti täytettynä.

Hakemuksen liitteenä tulee olla asemapiirustus tai todistus kiinteistön omistusoikeudesta.

Liitostyö voidaan tehdä vasta, kun liittymishakemus liitteineen on tarkastettu ja hyväksytty Ikaalisten Vesi Oy:n toimesta. Käsittelyaika hakemuksella on noin kaksi viikkoa.

Mikäli tonttijohdot sijoittuvat osittain toisen omistamalle tontille tai liitos halutaan tehdä toisen kiinteistön tonttijohtoon, tulee hakemuksen yhteydessä toimittaa kopiot kiinteistöjen välisistä sopimuksista.

3. Toimita Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet (kvv-laitteet), joihin luetaan tonttijohdot laitoksen runkojohtoihin saakka, tulee rakentaa Ikaalisten Vesi Oy:n tarkastaman ja hyväksymän vesi- ja viemärisuunnitelman mukaisesti. Tarkastus ja hyväksyntä kattavat laitoksen edun valvonnan, mutta ei koske rakennusvalvonnan piiriin kuuluvaa kvv-tarkastusta.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa vesihuoltolaitoksen toimittamassa liitoskohtalausunnossa annettuja tietoja sekä alan määräyksiä ja ohjeita kuten Ympäristöministeriön asetusta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (YMa 1047 2017).

Vesi- ja viemärisuunnitelmaan tulee sisältyä seuraavat piirustukset, jotka toimitetaan Ikaalisten Vesi Oy:lle hyväksyttäviksi yhtenä sähköisenä sarjana hakemuksen yhteydessä:

  • Asemapiirros, johon on merkitty kiinteistön ulkopuoliset vesihuoltolaitteet
  • Pohjapiirustukset, jossa on kiinteistön sisäpuoliset vesihuoltolaitteet
  • Muut täydentävät piirustukset
  • Todistus omistusoikeudesta

Hule- ja/tai perustusten kuivatusvesien johtaminen on selvitettävä asemapiirroksessa siinäkin tapauksessa, että mainitut vedet johdetaan maastoon eikä laitoksen hulevesiverkostoon.

Vesimittari tulee sijoittaa lattiaviemäröityyn lämpimään tilaan, jossa se on helposti luettavissa ja huollettavissa.

4. Hyväksytä kvv-työnjohtaja

Luvanvaraisten rakennustöiden yhteydessä tehtävissä vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöissä tulee olla rakennustarkastajan hyväksymä vastuuhenkilö.

Kvv-työnjohtaja tulee ilmoittaa liitoskohtalausuntopyynnössä.

 5. Allekirjoita liittymissopimus

Liittymishakemuksen sekä vesi- ja viemärisuunnitelman perusteella tehdään vesihuoltoverkostoon liittymisestä kirjallinen liittymissopimus asiakkaan ja laitoksen välille.

Sopimus koskee liittämistä ja käyttöä. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tulee asiakkaan tutustua sopimuksen yhteydessä toimitettaviin sopimusehdot sekä Ikaalisten Vesi Oy:n yleiset toimitusehdot -ehtoihin.

6. Tonttijohtojen rakentaminen

Tonttijohtojen asennustyöt saa aloittaa sen jälkeen, kun liittymishakemus, vesi- ja viemärisuunnitelma sekä asennustöiden johtaja on hyväksytty.

Jos laitoksen runkojohdot sijaitsevat kiinteistön alueella tai vesilaitos on rakentanut aiemmin tonttijohdot ns. tonttiliittymävaraukset kiinteistön rajalle, vastaa liittyjä tonttijohtojen rakentamisesta liittämiskohtaan saakka.

Kun liitokset joudutaan tekemään kiinteistön alueen ulkopuolella kulkeviin runkojohtoihin, liittyjä vastaa tonttijohtojen rakentamisesta tontin rajalle saakka ja Ikaalisten Vesi Oy tontin rajalta liitoskohtaan. Tässä tapauksessa Ikaalisten Vesi Oy laskuttaa liittyjää rakentamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Liittyjä hankkii kustannuksellaan kaiken tarvittavan rakennusmateriaalin kiinteistölle. Lisäksi kiinteistö vastaa mahdollisista louhintakustannuksista ja kaivualueen maisemoinnista kuten nurmetuksesta.

7. Tilaa liitostyöt ja vesimittari

Ikaalisten Vesi Oy tekee tonttijohtojen liitostyöt sekä toimittaa vesimittarin asiakkaan työtilauksen mukaisesti. Vesiyhtiö tekee aina paineellisten putkien (vesijohto ja paineviemäri) liitokset. Viettoviemärit liittyjän on mahdollista liittää itse laitoksen valvonnassa. Liitokset tehdään hyväksyttyjen vesi- ja viemärisuunnitelmien sekä liitoskohtalausunnon mukaisesti.

Liitoskohta tulee kaivaa esiin niin, että liittämistyö voidaan tehdä esteettä. Kaivuutyö tulee toteuttaa työsuojeluhallinnon Kapeat kaivannot –oppaan mukaisesti. Ikaalisten Vesi Oy laskuttaa liittyjää rakentamisesta aiheutuneista kustannuksista. Lisäksi Ikaalisten Vesi Oy laskuttaa ylimääräisistä töistä, kuten kaivuusta tai veden poistosta kaivannosta, aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Tonttijohtojen liitostyöt tulee tilata vesilaitokselta vähintään 5 arkipäivää ennen suunniteltua liitospäivää.

8. Vesimittarin tilantarve

Laitos ei vastaa viranomaisten ohjeiden vastaisesti rakennetussa ja kunnossapidetyssä mittaritilassa aiheutuvista vahingoista tai lattiakaivon puuttumisesta aiheutuvista vahingoista.

Vesimittarin tila- ja asennusohje:

1. Vesimittari kannattaa sijoittaa siten, että etäisyys liitoskohdasta vesimittarille jää kohtuulliseksi. Sopiva vesimittarin sijoituskohta on tekninen tila tai muu lattiaviemäröity tila. Vesimittaritilassa on oltava valaistus ja riittävä tuuletus.

2. Vesimittari ei saa altistua pakkaselle, kuumuudelle, iskuille eikä muille vahingollisille vaikutuksille.

3. Vesimittaria ei saa koteloida eikä eristää, jotta sen luku ja vaihtaminen olisi helppoa. Vesimittarin asentamisen, vaihtamisen, lukemisen ja huoltamisen tulee olla esteetöntä. Mittaria ei tule sijoittaa kaappiin tai muihin ahtaisiin tiloihin.

4. Kylmävesijohtoputken eristys on tehtävä niin, ettei mittarinvaihdon yhteydessä tarvitse rikkoa eristystä.

5. Vesimittarin kannakointi tulee toteuttaa niin, että kiinnikkeet ovat vesijohtoputkissa eivätkä mittarin puolikkaissa.

9. Asennustarkastukset

Rakennuslainsäädäntöön perustuvan asennustyön valvonnan hoitaa rakennustarkastaja. Vesihuoltolaitoksen edustaja suorittaa tarkastuksia laitoksen edun valvojana tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.

10. Maksut

Liittymisen yhteydessä laskutetaan liittymismaksut ja talojohtojen rakentamiskustannukset. Kiinteähintainen perusmaksu sekä käytön mukaan määräytyvät vesi- ja jätevesimaksut laskutetaan neljästi vuodessa.